Võsa ost. Kasvava võsa ost puiduhakke tootmiseks

Ostame virnastatud võsa ja raiejäätmeid - müü võsa otse puiduhakke tootjale

Soovid võsa ja raiejäätmete eest paremat hinda? Müü see ettevõttele, kes toodab ise puiduhaket ning kellel on kehtivad lepingud katlamajadega. Väldi liigkasuvõtjatest vahendajaid ja saa oma võsa ning raiejäätmete eest õiglast tulu! Ostame kasvavat võsa, virnastatud võsa, raiejäätmeid ja puidujäätmeid Lõuna-Eestis.

Ostame kasvavat võsa, virnastatud võsa, raiejääke ja muid puidujääke. Kasvava võsa puhul lõikame selle ise maha ja veame välja – piisava puitmaterjali olemasolul puhastame Teie kraavid, teeääred ja isegi võsastunud põllumaa võsast. 

Realiseeri lisaks tarbepuidule ja küttepuudele kogu metsaraiest tulev puit – ostame meelsasti hästi ligipääsetavasse kohtadesse virnastatud raiejäätmeid. Kui Sa ei tea täpselt, kui palju võsa Sul mahult pakkuda on, siis vaatame selle oma professionaalse pilguga üle ja anname hinnangu – kui palju haket sellest toota saab. Selle põhjal saame teha hinnapakkumise kasvava võsa ostmiseks. 

Lisaks kogusele oleneb pakutav hind asukohast, selle ligipääsetavusest, puitmaterjalid jämedusest, pikkusest ja ka sellest, kui kaugel raielangist on laoplats ehk võsa virnastamise asukoht. 

Kuna ostame võsa ja puidujääke hakkepuidu tootmiseks, siis laoplatsi asukoht peab olema selline, kus saavad pinnasesse vajumata kõrvuti seista nii hakkur kui ka hakkepuidu veok koos haagisega. Pakume kasvava võsa kokkuostul täisteenust. See tähendab, et hindame kasvava võsa mahu ja hinna, teostame võsalõikuse ja väljaveo, korraldame puidu hakkimise ja äraveo. Kui Sul on soov oma võsa müüa siis võta meiega ühendust – hoolitseme kogu ülejäänud protsessi eest ja tasume müüjale ausa hinna.

Kasvava võsa ost

Soovid müüa kasvavat võsa kraavipealsel, võsastunud põllumaal või raielanki enne metsatööde algust võsast puhastada? Pakume kasvava võsa ostul täisteenust – hindame, lõikame, veame välja, hakime ja veame hakke ära. Tasumine toimub hakitud puidu puisteruumide alusel.

Virnastatud võsa ost

Olete ise võsa maha võtnud ja vedanud selle kokku hea ligipääsuga laoplatsile, mis asub kandval pinnasel ja kus on võimalik raskeveokil manööverdada? Tuleme oma hakkuriga kohale, teostame hakkimise otsa laoplatsil ja transpordime poolhaagistega minema. Tasumine toimub hakitud puidu puisteruumide alusel.

Raiejäätmete ost

Ostame värskeid ja metsakuivasid raiejäätmeid – tüveosasid, puuvõrasid, lõigatud alusmetsa ja teisi raiejäätmeid, mida muul viisil realiseerida on keeruline. Ostame nii kokkuveetud puidujäätmeid kui ka kokku vedamata raiejäätmeid, mida pole rasketehnikaga tallatud. Hakkeks ei sobi kännud koos juurtega, kuna sisaldavad palju pinnast.

Võsa kokkuost

Hakkeks sobib igasugune võsa – nii kasvav võsa, virnastatud võsa kui ka raiutud alusmets. Et hakkepuidu väljatulek ja saadav hind oleksid ootuspärased, võiks võsa olla kõrgem kui 7 meetrit ja tüved jämedamad kui 5 cm. Võsa virnastamisel võiks jämedam tüveosa olla hakkuri poole ning virna kaugus teepervest ca 2 meetrit.

  Soovid võsa müüa?

  Teeni oma võsalt ja raiejääkidelt õiglast tulu – müü otse puiduhakke tootjale. Mida rohkem detaile päringuga saadad, seda kiiremini ja mugavamalt saame teha pakkumise.

  Andre Kurg

  Logistik

  +372 5687 1354

  Kasvava võsa ost

  Ostame kasvavat võsa peamiselt Lõuna-Eestis. Pakume kasvavat võsa ostes täisteenust – hindame mahud, teostame lõikuse, väljaveo, hakkimise ja äraveo. Kasvava võsa müük toimub sarnaselt raieõiguse müügiga väljatuleku alusel. Enne lõikama asumist lepime kokku ostu-müügi hinna ja hindame ära orienteeruva koguse. Kui see suurusjärk sobib, asume tööle.

  Puhastame giljotiiniga kokkulepitud ala kasvavast võsast ning veame selle välja eelnevalt kokku lepitud laoplatsile. Pärast võsa lõikuse ja väljaveo lõppu korraldame hakke – toome laoplatsile kohale hakkuri ja korraldame äraveo. Hakkimine toimub otse liikuva põhjaga poolhaagisesse nii, et laoplats jääb tööde lõpuks puhtaks.

  Hakkimise käigus saame teada reaalse koguse, mille alusel toimub ka arveldamine. Kasvava võsa ostuks on suurepärased kohad näiteks võsastunud põllumaad, looduslikult uuenenud raiesmikud kuhu on kasvanud vale puuliik, kraavipealsed, võsastunud metsasihid jms. Kui plaanite raiet ning seda takistab arvestatav kogus alusmetsa, tasub kaaluda ka selle giljotiiniga eemaldamist ja väljavedu.

  Kuna tegeleme ise puidu hakkimisega ning kasutame seda ka reaalselt küttelepingute täitmiseks, saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad. Soovime, et meie hakkeladu oleks kenasti täis – küsi meilt pakkumist!

  Virnastatud võsa ost

  Olete ise teostanud raie või müünud raieõiguse ning selle tulemuseks on virnastatud võsa või muu hakkeks sobiva toorme kuhi laostamisplatsil? Hindame selle mahu meeleldi ära ning teostame hakke! Kui planeerite võsa virnastamist eesmärgiga see hiljem müüa hakkepuidu tootjale, tasub arvestada, et see ei oleks virnastatud hakkeks mittesobivate jäätmete kuhilale või segamini mulla või muude jäätmetega.

  Mida rohkem on virnas suurema diameetriga puulatvu, tüvesid ja võsa, seda suurem on ka väljatuleva hakke hulk puistekuupmeetrites.

  Nagu kasvava võsa puhul selgub lõplik hakke kogus pärast hakkimist ning selle põhjal toimub ka arveldamine.

  Raiejäätmete ost

  Soovid, et raie järgselt jääks raielank ilusam ning metsauuenduseks vajalik aluspind puhas ja paremini ligipääsetav? Selle saavutamiseks on parim viis raiejäätmete müük puiduhakkeks.

  Raiejäätmete müügile tasub mõelda juba enne raietegevuse algust – kui on soov raiejäätmed realiseerida ja nende pealt veel täiendavat metsatulu teenida, tasub muuks otstarbeks ebasobivad puuvõrad, tüve osad ja oksad koguda raielangile ligipääsetavatesse kuhilatesse ning rasketehnikaga neil peal mitte sõita. Nii saame need lihtsalt metsast välja vedada ja hakkuri jaoks virnastada.

  Vajadusel koondame raiejäätmed ka ise langilt kokku ja veame virnastamiseks laoplatsile.

  Reinsalu Auto toodab hakkepuitu ja kasutab seda küttematerjalina

  Meil on kehtivad lepingud omavalitsustega, mille katlate kütmiseks kasutame puiduhaket. Hakkepuit on võsast, raiejäätmetest ja muudest puidujääkidest hakkuriga peenestamise teel toodetud puisteaine, mida kasutatakse küttematerjalina.

  Kuna hakkepuitu toodetakse valdavalt puidujäätmetest ehk puidust, mida muuks otstarbeks kasutada ei saa, on see ideaalne just kütmiseks. Hakkeprotsess muudab puidujääkide transpordi, ladustamise ja kasutamise lihtsamaks. Meie hakkur liigub omal jõul laoplatsilt laoplatsile ning meil on endal olemas auto- ja treileripark puiduhakke transportimiseks nii laoplatsidele kui ka katlamajadesse.

  Kuidas valida laoplatsi võsa virnastamiseks?

  Selleks, et puiduhakke tootmine ja transport oleks meie jaoks mõistlik ja mugav tegevus, palume võsa virnastada hästi ligipääsetavale laoplatsile või võimaldada hea ligipääsuga asukoht, kuhu saame ise väljaveo korraldada. Mõned tähelepanekud laoplatsi valimisel:

  • Asukoht kandval pinnasel – meie võimas puiduhakkur on veoautol ning äravedu teostame poolhaagistega.
  • Asukoht tuulele ja päikesele avatud asukohas – et puitmaterjal saaks kuivada ja seest ära ei niiskuks.
  • Hea ligipääsuga teedele – et saaksime korraldada hakke äravedu tõrgeteta
  • Piisavalt suur, et hakkur ja veok saaksid kõrvuti seista (ca 8m laiust)
  • Elektri õhuliinidest piisavalt kaugel
  • Hakkuri jaoks ligipääsetav – virna ja hakkuri asukoha vahele ei jää suurt kraavi, märgala või muud takistust.

  Miks müüa hakkepuit otse tootjale?

  Metsaomaniku või võsastunud maa omanike jaoks on hakkeks sobiliku puidu müük atraktiivne võimalus teenida metsalt või võsastunud maalt lisatulu. Nii ei jää puidujäägid lihtsalt metsa alla vedelema ning muidu tüütult võsastunud põllumaa puhastuselt on võimalik hoopis tulu teenida.

  Kuna hakkepuidu nõudlus ja ka puiduhakke tootjate arv on kasvutrendis, siis kerkib järk-järgult ka hakkepuidu hind. Nõudluse kasvu peamine eestvedaja on kivisöest kui energiaallikast eemaldumine – järjest rohkem katlamaju ja elektrijaamu kasutavad kütteallikana puiduhaket.

  Selline tõusutrend on aga loonud kasvupinnase ka vahendajatele, kes püüavad väheväärtusliku puidu metsa- ja maaomanikelt soodsa hinnaga kokku osta, et see siis vaheltkasuga hakketootjale edasi müüa. Ära täida liigkasuvõtjate taskuid – müü hoopis ise õiglase kokkuostuhinnaga otse hakketootjale!

   Soovid võsa müüa?

   Teeni oma võsalt ja raiejääkidelt õiglast tulu – müü otse puiduhakke tootjale. Mida rohkem detaile päringuga saadad, seda kiiremini ja mugavamalt saame teha pakkumise.

   Andre Kurg

   Logistik

   +372 5687 1354